Inspiracja
PRZEJDŹ DO INSPIRACJI

Regulamin sklepu

Regulamin
Regulamin sklepu: http://pracowniainspiracja.pl/
 
SPIS TREŚCI:
  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE
  3. DANE OSOBOWE
  4. SPRZEDAŻ
  5. DODATKOWE INFORMACJE DLA KONSUMENTA
  6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
  8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
Sklep Internetowy www.pracowniainspiracja.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
 
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 
§2 DEFINICJE
1. Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego.
2. Sklep lub Sklep Internetowy: Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.pracowniainspiracja.pl
3. Sprzedawca: Owczarek Usługi Koncesjonowane, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP 665-180-20-40, Regon 311508491).
4. Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
5. Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawca czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
6. Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
7. Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
8. Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;
9. Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia.
 
§3 INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE
1. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną – sklep internetowy.
2. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
3. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
4. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
5. Na naszej stronie używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie.
6. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom.
 
§4 DANE OSOBOWE
RODO
Z dniem 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszej strony takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Twoje dane w koncie poczty elektronicznej.
Administrator Danych Osobowych:
Administratorem danych osobowych jest firma Owczarek Usługi Koncesjonowane z siedzibą
w Koninie, Wierzbowa 2f,  Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym, pod nr NIP: 665-180-20-40
Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem następującego adresu e-mail: pracowniainspiracja@op.pl
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem iwonaowczarek@op.pl
Cel przetwarzania Danych:
Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
- prawidłowej realizacji usług określonych w Regulaminie Sklepu,
- monitorowania i poprawy jakości świadczonych usług
- badania satysfakcji ze świadczonych usług,
- wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
- dochodzenia roszczeń lub obrony interesów prawnych Administratora,
- wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, w tym m.in. obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, tj. z dnia 30 stycznia 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.,
- marketingu własnych towarów i usług oraz marketingu towarów i usług podmiotów trzecich,
z którymi Administrator współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z usługami świadczonymi w Sklepie w oparciu o odrębnie udzielone zgody lub w oparciu o prawnie uzasadnione interesy Administratora lub ww. podmiotów trzecich, wykorzystując przy tym niezbędne dane osobowe, jakie zostają określone w udostępnionym dla Użytkownika formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 t.j. z późń. zm.) oraz począwszy od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) zwanym dalej "RODO".
 
Podstawa prawna przetwarzania danych:
Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:
- w celu wykonania postanowień Regulaminu Sklepu (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO); w przypadku, gdy Konsument zakłada w Sklepie Konto, to umowa umożliwiająca korzystanie z tego Konta stanowi dla Administratora podstawę do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji usług wskazanych w Regulaminie (np. danych podanych przez Konsumenta podczas procesu rejestracji w Sklepie) - Administrator bez możliwości przetwarzania tych danych nie jest w stanie zapewnić Konsumentowi realizacji usług, lub
- na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub podmioty trzecie, z którymi Administrator współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z usługami świadczonymi w Sklepie - tj.: marketingu produktów lub usług, prowadzenia statystyk i analiz lub dochodzenia roszczeń lub obrony interesów prawnych Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), lub
- gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze na podstawie przepisów dotyczących okresów przechowywania danych w tym m.in. obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, tj. z dnia 30 stycznia 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm. (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO), lub
- w tych przypadkach gdy jest to wymagane - na podstawie wyrażonej przez Konsumenta zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).
Odbiorcy danych:
Odbiorcami danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
- podmioty, z którymi Administrator współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z usługami świadczonymi lub towarami oferowany za pośrednictwem Sklepu – w tym w zakresie umożliwienia dokonywania płatności, jak również marketingu towarów i usług; potencjalne płatności zawsze są dokonywane za pośrednictwem zewnętrznych usługodawców;
- podmioty współpracujące z Administratorem dla potrzeb należytego funkcjonowania, jak również udoskonalania Sklepu, świadczenia usług lub wykonania umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, w tym dostawcy usług technicznych (tacy jak firmy telekomunikacyjne, hostingowe, właściciele serwerów i przestrzeni, w których przechowywane są dane, podmioty oferujące usługi związane z prowadzeniem działań promocyjnych przez Internet);
- podmioty świadczące na rzecz Administratora czynności z zakresu rachunkowości
i sprawozdawczości finansowej;
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
- inni usługodawcy zewnętrzni przy pomocy, których Administrator prowadzi swoją działalność.
Okres przetwarzania danych:
- dane osobowe będą przetwarzane od momentu ich podania do momentu cofnięcia przez Konsumenta zgody na ich przetwarzanie, zgłoszenia żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zależności od tego, do wykonania, którego z tych praw jest Konsument uprawniony. W przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania postanowień Regulaminu Sklepu, przetwarzanie to odbywa się przez okres, w którym Konsument jest tym Regulaminem związany, przy czym dane te mogą być przetwarzane również po rezygnacji przez Konsumenta z posiadania konta w Sklepie, gdy wymagają tego przepisy dotyczące okresów przechowywania danych podatkowych lub gdy jest to potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych Administratora lub podmiotów trzecich, z którymi Administrator współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z usługami świadczonymi w Sklepie.
Uprawnienia Konsumenta związane z przetwarzaniem danych:
Każde z żądań, o którym mowa w poniższym rozdziale może być przesłane przez Konsumenta do Administratora na następujący adres e-mail: pracowniainspiracja@op.pl
Prawo dostępu do danych:
Konsument posiada prawo żądania od Administratora dostępu do swoich Danych Osobowych, co oznacza że: Konsument może uzyskać od Administratora potwierdzenie czy są przetwarzane dotyczące Konsumenta Dane Osobowe, a jeśli ma to miejsce jest uprawniony do uzyskania informacji na temat tego przetwarzania w zakresie przewidzianym w art. 15 ust. 1 RODO oraz może otrzymać od Administratora jedną bezpłatną kopię Danych Osobowych podlegających przetwarzaniu, za każdą kolejną kopię Administrator może pobrać opłatę.
Prawo sprostowania lub uzupełnienia Danych:
Konsument posiada prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania swoich Danych Osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania od Administratora (przy uwzględnieniu celu do którego dane są przetwarzane) uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych. To ostatnie żądanie może być przez Konsumenta wykonane poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
Prawo żądania usunięcia Danych:
Konsument posiada prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia swoich Danych Osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Dane Osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 17 ust. 3 RODO), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
Konsument cofnął zgodę, stanowiącą podstawę przetwarzania Danych Osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; Konsument posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy to sytuacji gdy dane są przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę na przetwarzanie;
Konsument wniósł na mocy art. 21 ust. 1 RODO sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniósł sprzeciw, o którym mowa w ostatnim zdaniu pkt 12 poniżej (sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania);
Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
Dane Osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
Dane Osobowe zostały zebrane na podstawie zgody wyrażonej przez uprawniony podmiot lub podmioty, w związku z oferowaniem bezpośrednio dziecku usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Danych:
Konsument posiada prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych w przypadkach, gdy:
kwestionuje prawidłowość Danych Osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych Danych;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Konsument sprzeciwia się usunięciu Danych Osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
Administrator nie potrzebuje już Danych Osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
Konsument wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO (opisany w zdaniu drugim pkt 12 poniżej) wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
Prawo do przenoszenia Danych:
Konsument posiada prawo przenoszenia dostarczonych przez Konsumenta Danych Osobowych, co oznacza, że ma prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Dane Osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te Dane Osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany i jest prowadzone na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy (w tym przypadku Regulaminu). Wykonując powyższe prawo, ma prawo żądania, by Dane Osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Prawo wniesienia sprzeciwu:
Konsument ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z art. 21 RODO. Przy czym to prawo dotyczy wyłącznie przypadków gdy zaistnieją przyczyny związane z szczególną sytuacją i przetwarzanie:  odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią, lub  jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Administratora w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, w tym gdy dochodzi do profilowania na podstawach wymienionych w w/w pkt. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych przysługuje również w przypadku gdy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią Dane Osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Prawo wniesienia skargi:
W trybie art. 77 RODO, Konsument posiada prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) lub innego organu właściwego do ochrony danych osobowych, który zastąpi GIODO, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Zalecamy jednak, aby najpierw skierować wniosek bezpośrednio do Administratora, tak aby mógł odnieść się do niego możliwie jak najszybciej i zgodnie z potrzebami Konsumenta.
Obowiązek podania Danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem że stanowi ono wymóg do założenia przez Konsumneta Konta w Sklepie, korzystania z Konta w Sklepie oraz otrzymywania informacji.
Brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji:
Jednocześnie informujemy, że wobec Konsumenta nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywołują wobec Konsumneta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływają.
1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające z ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2014.1182 ze zm.) oraz
z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 ze zm.).
3. Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie dostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.
 
 
 
 
§ 5 SPRZEDAŻ
1. Towary
1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.
2. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
3. Sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży Towaru nowego i bez wad.
4. Na Towary może być udzielona gwarancja lub usługi posprzedażowe.
2. Zamówienia i ich realizacja
1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.
2. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
3. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych oraz polityki prywatności i plików cookies.
4. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
5. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
6. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 7 dni roboczych.
3. Płatności
1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta, co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
3. Klient może wybrać formę płatności:
- zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu,
- zapłata kartą
- zapłata DotPay
- zapłata za pobraniem.
4. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi wraz z Towarem.
4. Dostawa
1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Klienta. Wysyłka realizowana za pośrednictwem operatora pocztowego powinna zostać dostarczana w ciągu 1-3 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru, natomiast za pośrednictwem firmy kurierskiej – w ciągu 1 dnia roboczego od dnia wysyłki Towaru.
3. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 
§ 6 DODATKOWE INFORMACJE DLA KONSUMENTA
1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
4. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 
§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści
i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2014.121ze zm.), z tym zastrzeżeniem, że jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma.
 
§8 PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Reklamacje dotyczące wad Towaru Konsument powinien kierować na adres Sprzedawcy
w formie pisemnej. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres pracowniainspiracja@op.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Konsumenta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania zgodnie
z żądaniem Konsumenta.
Sklep oświadcza, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych (wliczają się weekendy i święta) od daty otrzymania towaru bez podawania przyczyny wysyłając drogą elektroniczną informację o chęci dokonania zwrotu na adres pracowniainspiracja@op.pl jak również umieszczając w paczce w wersji papierowej oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz ze zwracanym towarem. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie.
Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.

W przypadku ZWROTU należy:

1. Wypełnić oświadczenie i wraz z paczką wysłać go do nas!!!
Miejscowość, data
Imię i nazwisko konsumenta
Adres zamieszkania
Nazwa i adres przedsiębiorcy
Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827)
odstępuję od umowy
nr. zamówienia ..................................
zawartej dnia......................................................
Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ........................................................................)
na konto nr........................................................................................................................
Zwracam......................................................................................... w stanie niezmienionym.
podpis Konsumenta

2. Zwracany towar starannie zapakować
3. Zwracany produkt przyjmujemy jedynie gdy nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony (a więc nie posiada zapachu perfum, kremów bądź innych środków chemicznych, nie jest rozciągnięty, skurczony, wypłowiały, zabarwiony, popruty, rozerwany, wygięty, wytarty, pomięty, nie posiada śladów noszenia) wraz ze wszystkimi metkami i etykietami! W przypadku gdy zwracany towar nosi znamiona użytkowania bądź brakuje metki - ma prawo do nieprzyjęcia zwrotu i odesłania towaru na koszt Kupującego.
4. Zwracany produkt należy przesłać za pomocą Poczty Polskiej paczką priorytetową lub za pomocą innej firmy wysyłkowej (nie przyjmujemy paczek za pobraniem)
Adres do zwrotu:
Owczarek
ul. Wierzbowa 2f
62-500 Konin

UWAGA! NIE PRZYJMUJEMY PACZEK BEZ UPRZEDNIEJ INFORMACJI EMAILOWEJ

5. Po przyjęciu i rozpatrzeniu przez nas zwrotu, klient zostaje poinformowany emailowo. Na uwzględnienie zwrotu mamy 14 dni. Zwrot pieniężny zostaje przekazany w ciągu 3 dni roboczych od daty uwzględnienia zwrotu.
 
6. Formy zwrotu należności
 
*przelew bankowy (przy przelewach zagranicznych odejmowany jest koszt przelewu ustalany przez bank)
*zwrot za pomocą kuponu rabatowego na przyszłe zamówienie, całkowity zwrot kwoty za całe zamówienie
7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub zagubienie przesyłki, którą wysłał klient. Przesyłki zaadresowane na nieprawidłowy adres nie zostają przez nas odbierane.
8. Rzeczy szyte na zamówienie nie podlegają zwrotom.
9. Rzeczy przecenione nie podlegają zwrotom.

Klient ma prawo WYMIENIĆ* zakupiony w sklepie towar do 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki.
 
W przypadku WYMIANY należy:
 
1. Zgłosić emailowo chęć wymiany produktu 
Należy złożyć nowe zamówienie w naszym sklepie z produktem na wymianę, w "komentarzu” należy wpisać:
„WYMIANA W RAMACH ZWROTU ...........”
(w wykropkowane miejsce wpisać nr zamówienia, które będziesz zwracać)

3. Wymieniany towar starannie zapakować
4. Zwracany produkt przyjmujemy jedynie gdy nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony (a więc nie posiada zapachu perfum bądź innych środków chemicznych, nie jest rozciągnięty, skurczony, wypłowiały, zabarwiony, popruty, rozerwany, wygięty, wytarty, pomięty, nie posiada śladów noszenia) wraz ze wszystkimi metki i etykietami.
6. Produkt należy przesłać za pomocą Poczty Polskiej paczką priorytetową bądź listem poleconym priorytetowym lub za pomocą innej firmy wysyłkowej (nie przyjmujemy paczek za pobraniem)
7. Koszty wysyłki nowego produktu/ innego rozmiaru ponosi Klient w formie pobrania w wysokości 20zł.
Adres do wymiany:
Owczarek
ul. Wierzbowa 2f
62-500 Konin

UWAGA! NIE PRZYJMUJEMY PACZEK BEZ UPRZEDNIEJ INFORMACJI EMAILOWEJ

8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub zagubienie przesyłki, którą wysłał klient. Przesyłki zaadresowane na nieprawidłowy adres nie zostają przez nas odbierane.
* pod warunkiem, że produkt nie był szyty na zamówienie.
REKLAMACJE
Reklamacja produktów sprzedawanych w sklepie rozpatrywane jest zgodnie z Ustawą z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
Kupujący może żądać nieodpłatnej naprawy lub wymiany na nowy. Zwrot pieniędzy, który jest równoznaczny z odstąpieniem od umowy, jest możliwy tylko wówczas, gdy naprawa lub wymiana nie będzie możliwa albo bardzo kosztowna.
Reklamacji nie podlega:
- kolorystyka i różnice w fakturze materiału - indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta mogą powodować błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach
- wada jawna, nie zgłoszona niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia
- naturalne zużycie produktów powstające w trakcie normalnego użytkowania będące wynikiem naturalnych właściwości materiału
- uszkodzenia spowodowane niewłaściwą konserwacją
- uszkodzenia mechaniczne m.in. otarcia, rozcięcia, obicia, rozprucia, itd.
- uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania (m.in. przemoczenie, noszenie ciężkich przedmiotów, złych zasad prania, itd.)
Reklamacje należy odesłać na adres:
 
 
 
 
Adres do reklamacji:
Owczarek
ul. Wierzbowa 2f  62-500 Konin

UWAGA! Nie przyjmujemy paczek za pobraniem oraz bez uprzedniego kontaktu.
W sklepie obowiązuje promocja "DARMOWA WYSYŁKA". Warunki promocji znajdziesz w zakładce "Dostawa"
Zamówienie zostanie zrealizowane, jeżeli zostanie prawidłowo wypełniony formularz. Niezbędne jest podanie numeru telefonu odbiorcy i adres poczty elektronicznej.
Jeśli chcesz otrzymać fakturę w zamówieniu wpisz NIP firmy (otrzymując fakturę automatycznie tracisz prawo do zwrotu produktu). Jeśli zamówienie jest wykonywane na firmę i wystawiana jest faktura, klient nie jest osobą prywatną i nie przysługuje mu prawo zwrotu towaru do 14 dni roboczych, w takich przypadkach zamówienie jest traktowane jako zakup na firmę.
Złożone zamówienie może być anulowane drogą telefoniczną lub e-mailową. Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane.
Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w naszym sklepie wyłącznie w celach informacyjnych.
Kopiowanie zdjęć, tekstów oraz innych informacji zawartych w naszym sklepie jest zabronione. Treści objęte są prawem autorskim, kopiowanie jest nielegalne. Zdjęcia objęte są prawem autorskim, kopiując je bez naszej zgody łamiesz prawo, a sprawa kopiowania zostanie zgłoszona do odpowiednich organów.
Twoje dane będą przez nas przetwarzane zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych wyłącznie w celu realizacji Twoich zamówień i nie będą udostępniane żadnym zewnętrznym podmiotom.
 
 
§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia.
3. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.